واژه راهگا‌ه گرم به معنای نشانه ای مجزا در داخل قالب‌های تزریق پلاستیک است که از واحد تزریق ماشین تا حفره قالب ادامه دارد. این نشانه (المان) در واقع مشابه یک سیلندر تزریق است که تا جایی که امکان داشته عایق کاری شده است.
سیستم راهگاه گرم مجموعه ای از اجزای گرم است که در قالب‌های تزریق پلاستیک استفاده می شود، در قالبهای راهگاه گرم پلاستیک مذاب در داخل راهگاه سرد نمی شود و به همین دلیل در این روش ضایعاتی وجود ندارد.
طراحی دقیق و صحیح صفحات راهگاه گرم در موفقیت قالب اهمیت بسیار زیادی دارد. صفحات راهگاه گرم باید به عنوان یک صفحه پایدار و صلب که تحت بار مکانیکی زیاد از جانب اجزای دستگاه قالب گیری و سیستم راهگاه گرم اعمال می‌ شود را تحمل کنند.
سطح راهگاه برای کاهش ایستادگی مواد باید صاف و صیقلی باشد و باید توجه داشت که در هنگام براده برداری، نباید هیچ اثری از ابزار در راهگاه باقی بماند زیرا در غیر از این حالت مواد متمایل به ماندن در راهگاه هستند.

مزایای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاه ﮔﺮم
– حذف ضایعات و صرفه جویی در مواد اولیه پلاستیک
– ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و کوتاه شدن سیکل تزریق
– امکان تزریق کاملا اتوماتیک و افزایش تولید
– ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ
– ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ و حساس پلاستیکی برای صنایع غذایی، پزشکی و جدار نازک
– ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل های ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد
– کاهش آلودگی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
– تعیین بهترین قسمت برای ورود مواد به داخل حفره قالب
– ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ های ﻃﺒﻘﻪ ای
– زیبایی و کیفیت بالای قطعات پلاستیکی
– حذف عملیات پرداخت و جداسازی راهگاه
– حل ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ

آریماپلاست ارایه کننده مشاوره و خدمات در زمینه استفاده از سیستم های راهگاه گرم در قالب های تزریق پلاستیک و طراحی و ساخت سیستم راهگاه گرم بر اساس نیاز مشتریان است.